Selam, Eğitim Harika, değil mi? Bu Eğitimi beğendin mi?

En ilginç dersler sizi bekliyor. Devam etmek için sadece satın almanız gerekiyor

Satın Al

Eğitim bölümleri

1
657 Devlet Memurları Kanunu
2
Kamu Görevlilerinin Mal Bildiriminde Bulunması
3
Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler – Büyükşehir Belediyesi
4
Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler
5
Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler – Köy – Muhtar – İhtiyar Heyeti
6
Yerinden Yönetimler – Hizmetsel Kuruluşlar – Kamu Kurumları
7
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar – Kodlamalarla
8
İdare Hukukunun Kaynakları – CBK – Yönetmelik – Resmi Gazete
9
Merkezden Yönetim – Başkent Teşkilatı – Cumhurbaşkanılığı Teşkilatı
10
Merkezden Yönetim – Başkent Teşkilatına Yardımcı Kuruluşlar – Danıştay
11
Merkezden Yönetim – SAYIŞTAY
12
Merkezden Yönetim – Taşra Teşkilatı – İl Genel İdaresi
13
Merkezden Yönetim – Taşra Teşkilatı – Vali – Kaymakam
14
Kamu Tüzel Kişileri (KTK) – Hukuk Öğretir Soru Bankası
15
Hiyerarşi – İdari Vesayet – Yetki Genişliği
16
İdarenin Kolluk Faaliyeti – Adli Kolluk – İdari Kolluk
17
İdarenin Mal Edinme Yöntemleri – İstimval – Geçici İşgal – Devletleştirme
18
İdarenin Mal Edinme Yöntemleri – Kamulaştırma
19
Emanet Usulü – Müşterek Emanet – Ruhsat Usulü – İmtiyaz Usulü
20
İdarenin Sorumluluğu – Kusurlu / Kusursuz Sorumluluk halleri
21
İdarenin Sözleşmeleri – Devlet İhale Kanunu – İhale Usulleri
22
İdarenin Sözleşmeleri – Kamu İhale Kanunu – İhale Usulleri
23
Pazarlık usulü – Şikayet – İtirazen Şikayet – Görev Kaymakamlık Mevzuat
24
İdari İşlemler
1
Genel Hükümler ve Genel Mahkemeler
2
Özel Mahkemeler, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay
3
Görev, Yetki ve Yargı Yerinin Belirlenmesi
4
Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler
5
Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
6
Taraflar ve Dava Arkadaşlığı
7
Davaya Müdahale, Davanın İhbarı ve Davaya Vekalet
8
Teminat, Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil
9
Dava Çeşitleri
10
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
11
Yazılı Yargılama Usulü – 1 (Davanın Açılması ve Cevap Dilekçeleri)
12
Yazılı Yargılama Usulü – 2 (Ön İnceleme, İddianın ve Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi, Tahkikat)
13
Yazılı Yargılama Usulü – 3 (Duruşma, Ön Sorun ve Bekletici Sorun)
14
Yazılı Yargılama Usulü – 4 (Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, İsticvap, Maddi Hataların Düzeltilmesi ve Islah)
15
İspat ve Deliller – 1 (İspat, Karine, İkrar ve Delil)
16
İspat ve Deliller – 2 (Belge ve Senet)
17
İspat ve Deliller – 3 (Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler için Hüküm İfade Etmesi ve Ticari Defterlerde Delil)
18
İspat ve Deliller – 4 (Yemin ve Tanık)
19
İspat ve Deliller – 5 (Bilirkişi, Uzman Görüşü ve Keşif)
20
Hüküm, Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması
21
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri (Feragat, Kabul ve Sulh)
22
Basit Yargılama Usulü
23
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
24
Kanun Yolları – 1 (Genel Bilgiler ve İstinaf)
25
Kanun Yolları – 2 (Temyiz)
26
Kanun Yolları – 3 (Kanun Yararına Temyiz ve Yargılamanın Yenilenmesi)
27
Çekişmesiz Yargı
28
Geçici Hukuki Korumalar (İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti)
29
Tahkim – 1
30
Tahkim – 2
31
Tahkim – 3
32
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
33
Diğer Hükümler (Elektronik İşlemler ve Disiplin Para Cezası)
1
Ceza Hukuku Genel Hükümlerine Giriş
2
Anayasada Yer Alan Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar
3
Türk Ceza Kanununa Hakim Olan İlkeler
4
Ceza Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması
5
Ceza Hukukunun Yer Bakımında Uygulanması
6
Ceza Hukukunun Şahsilik İlkesi Kapsamında Uygulanması
7
Suçluların İadesi – Geri Verilmesi – 6706 Sayılı Kanun
8
Suçla İlgili Kavramlar – Fail – Mağdur – Suçtan Zarar Gören
9
Suçun Unsurları – Maddi Unsur – Hareket
10
Suçun Unsurları – Maddi Unsur – Netice (Sonuç)
11
Suçun Unsurları – Maddi Unsur – Nedensellik Bağı
12
Suçun Manevi Unsuru – Kast
13
Suçun Manevi Unsuru – Olası Kast
14
Suçun Manevi Unsuru – Taksir – Bilinçli – Bilinçsiz
15
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama – Tipiklik
16
Hukuka Aykırılık – Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller
17
Kusurluluğu Etkileyen Haller – Tehdit – Haksız Tahrik
18
Hukuki Hata – Fiili Hata – Şahısta Hata – Sapma
19
Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi – Kanunsuz Emir
20
Meşru Savunma – Müdafaa
21
Zorunluluk Hali – İlgilinin Rızası – Hakkın Kullanılması
22
Suça Teşebbüs
23
Gönüllü Vazgeçme – Sözde Suç – İşlenemez Suç
24
Suç Ortaklığı (Suça İştirak)
25
Müşterek Fail – Dolaylı Fail – Taşıma Firması
26
Azmetirme – Teşvik – Yardım Etme – Özgü Suçlar
27
Suçların İçtimai (Birleşmesi) – Bileşik Suç – Mürekkep Suç
28
Zircirleme Suç – Fikri İçtima – Geçitli Suç
29
Ceza Türleri – Kısa Süreli Hapis Cezası ve Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi
30
Hapis Cezasının Ertelenmesi – Adli Para Cezası
31
Güvenlik Tedbirleri – Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma – Müsadere
32
Suçta Tekerrür – Koşullu Salıverilme
33
Cezanın Belirlenmesi – Takdiri İndirim Nedenleri
34
Sanık veya Hükümlünün Ölümü – Genel Af – Özel Af
35
Dava Zamanaşımı – Ceza Zamanaşımı
1
Verginin Tanımı, Özellikleri, Amaçları, Tarihsel Gelişimi ile Vergi Hukukunun Kapsamı ve Bölümleri
2
Vergi Hukukunun İlkeleri, Vergi Hukukunun Kaynakları – 1
3
Vergi Hukukunun Kaynakları – 2
4
Vergi Kanunlarının Uygulanması – Vergi Hukukunda Delil ve İspat
5
Verginin Konusu – Verginin Tarafları
6
Vergi Sorumlusu ve Sorumluluk Kapsamları
7
Vergiyi Doğuran Olay – Verginin Tarhı
8
Tarh Çeşitleri
9
Verginin Tebliği – 1
10
Verginin Tebliği – 2
11
Verginin Tahakkuku
12
Mükellefin Ödevleri – 1 (Bildirimde Bulunma Ödevi)
13
Mükellefin Ödevleri – 2 (Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Ödevi)
14
Mükellefin Ödevleri – 3 (Belge Düzenleme, Alma, Verme Ödevi ve Diğer Ödevler)
15
Verginin Denetimi – 1 (Yoklama ve Vergi İncelemesi)
16
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 1 (Ödeme)
17
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 2 (Tarh/Tahakkuk Zamanaşımı)
18
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 3 (Tahsil Zamanaşımı)
19
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 4 (Hataların Düzeltilmesi)
20
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 5 (Uzlaşma)
21
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 6 (Cezalarda İndirim-Pişmanlık ve Islah-Mücbir Sebep)
22
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 7 (Yanılma ve Görüş Değişikliği-Terkin)
23
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 8 (İzaha Davet)
24
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 9 (Kanun Yolundan Vazgeçme – 1)
25
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 10 (Kanun Yolundan Vazgeçme – 2)
26
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 11 (Karşılıklı Anlaşma Usulü)
27
Vergi Hukukunda Süreler
28
Vergi Hukukunda Sürelerin Uzaması
29
Vergi Hukukunda Değerleme ve Amortisman
30
Vergi Kabahatleri ve Cezaları – 1 (Vergi Ziyaı Cezası)
31
Vergi Kabahatleri ve Cezaları – 2 (Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası)
32
Birleştirme (İçtima) ve Tekerrür
33
Vergi Suçları ve Cezaları (Yargı Mercileri Tarafından Verilecek Cezalar ve Fiilleri)
34
Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasına Yönelik Tedbirler
35
Vergi Alacağının Cebren Tahsili
36
Vergi Yargısı -1 (Vergi Mahkemesi – 1)
37
Vergi Yargısı – 2 (Vergi Mahkemesi – 2)
38
Vergi Yargısı – 3 (Bölge İdare Mahkemesi-Danıştay-Anayasa Mahkemesi)
39
Vergi Yargısı – 4 (Kanun Yolları ve Genel Tekrar)
40
Türk Vergi Sistemi Kapsamındaki Vergiler Hakkında Genel Bilgiler ve Vergilerin Sınıflandırılması
41
Gelir Vergisinde Mükellefiyet – Gelirin Özellikleri – Gelir Vergisinin Konusu
42
Ticari Kazanç
43
Zirai Kazanç ve Ücretler
44
Serbest Meslek Kazancı
45
Gayrimenkul Sermaye İradı – Menkul Sermaye İradı – Diğer Kazanç ve İratlar
46
Gelir Vergisinin Tarhı ve Ödenmesi
47
Kurumlar Vergisi
48
Katma Değer Vergisi
49
Özel Tüketim Vergisi – Dijital Hizmet Vergisi
50
Konaklama Vergisi – Damga Vergisi
51
BSMV – Değerli Kağıtlar Vergisi – Şans Oyunları Vergisi – Özel İletişim Vergisi – Harçlar
52
Veraset ve İntikal Vergisi
53
Motorlu Taşıtlar Vergisi
54
Emlak Vergisi – Değerli Konut Vergisi

Ders kilitli. Devam etmek için lütfen kurs Satın Alın.